ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) ανταποκρινόμενο στο διαρκές αίτημα και κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών φοροτεχνικών για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα μας, έχει έλθει σε επαφή με ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες προσφέρουν στους ασκούντες το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού προνομιακά πακέτα ασφάλισης, με μεγάλη έκπτωση, στα ισχύοντα τιμολόγια.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο κάθε λογιστής φοροτεχνικός που παρέχει υπηρεσίες έναντι αμοιβής έχει Επαγγελματική Ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες της δεοντολογίας που διέπουν την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και επιλογή του λογιστή φοροτεχνικού. Το ΟΕΕ δεν φέρει καμία ευθύνη τόσο για την ορθότητα των στοιχείων και το περιεχόμενο των προτάσεων-προσφορών που αναρτώνται, όσο και για οποιοδήποτε τυχόν θέμα ή πρόβλημα προκύψει κατά ή και μετά την υπογραφή του ασφαλιστικού συμβολαίου. Επίσης, το ΟΕΕ δεν έχει καμία ανάμειξη ή διαμεσολάβηση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του λογιστή φοροτεχνικού.

Για την ενημέρωση των λογιστών φοροτεχνικών σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τις προτάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, προϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (απόκτηση κλειδαρίθμου) του ΟΕΕ.

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΛΥΠΤΕΣΤΕ ΓΙΑ:

 • ΟΛΑ τα Λάθη, τις πράξεις, τα πρόστιμα και τις παραλείψεις της ασφαλιζόμενης επωνυμίας έναντι τρίτων που προκύπτουν από οποιαδήποτε εργασία σας.
 • Απαλλαγή από 100€ ανά περίπτωση, η οποία θα εφαρμοστεί μόνο στις 5 πρώτες ζημίες εντός του ιδίου ασφαλιστικού έτους.
 • Με δυνατότητα Αναδρομικής ισχύς, έως 10 χρόνια απ’ την έναρξη του συμβολαίου (Καλύπτονται λάθη, πράξεις, πρόστιμα ή παραλείψεις που δεν σας είναι ήδη γνωστά).
 • Προνομιακή τιμολόγηση, έκπτωση από 70% του τρέχoντος τιμολογίου.
 • Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
 • Δαπάνες και Έξοδα υπεράσπισης (αστικά και διοικητικά).
 • Απώλεια εγγράφων.
 • Απάτη, Απιστία Υπαλλήλου.
 • Πρόστιμα, προσαυξήσεις και Ποινές πελατών του ασφαλιζομένου για τα οποία είναι υπεύθυνος (ο ασφαλιζόμενος).

Tα ανωτέρω αποτελούν περιγραφή των καλύψεων, ισχύουν οι όροι και οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΚΑΙ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

 • ΔΩΡΕΑΝ Κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο το περιεχόμενο του γραφείου.
 • ΔΩΡΕΑΝ Γενική Αστική Ευθύνη για το Γραφείο σας.
 • ΔΩΡΕΑΝ Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος για εσάς.
Καλύψεις
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Αποζημιώσεις έναντι Τρίτων
Έξοδα Υπεράσπισης και Ερευνών
Έξοδα παρουσίας δικαστηριών
Αποζημιώσεις εξαιτίας δυσφήμισης
Απώλεια εγγράφων
Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές πελατών σας
Απιστία, απάτη Υπαλλήλου
Απαλλαγή 100 € 100 € 500€ – 5.000€
Αναδρομική Ισχύ Παρέχεται Παρέχεται
Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης 2 Έτη 5 Έτη*
Κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο (περιεχόμενο Επαγγελματικού Χώρου)
Γενική Αστική ευθύνη (Επαγγελματικού Χώρου)
Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος (ασφαλισμένου)
Επιλογή Ασφαλιστικής Εταιρίας Επιλογή Επιλογή Επιλογή

*Η εκτεταμένη περίοδο γνωστοποίησης στην AIG θα ισχύει μόνο και εφόσον έχετε μείνει ανασφάλιστοι, χωρίς να έχετε αντικαταστήσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Παραδείγματα
Δυνατότητα κάλυψης με όριο από 50.000€ – 3.000.000€
Καλύψεις
Ενδεικτικό Κόστος για κάλυψη 500.000€ (χωρίς αναδρομική) 1030€

(100€ απαλλαγή)

950€

(300€ απαλλαγή)

930€

(5000€ απαλλαγή)

Ενδεικτικό Κόστος για κάλυψη 500.000€ (με 3 χρόνια αναδρομική) 1290€

(100€ απαλλαγή)

1290€

(100€ απαλλαγή)

Επιλογή Ασφαλιστικής Εταιρίας Επιλογή Επιλογή Επιλογή

*Tο προϊόν διατίθεται από τον ΟΕΕ σε συνεργασία με την alfa money και την 3P Insurance.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 210 63 93 193 ή [email protected]

ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ο λογιστής φοροτεχνικός, οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέως του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά του.