ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Ο λογιστής φοροτεχνικός, οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέως του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά του.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ : 2251/1994 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»

Άρθρο 8 Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες

Ο παρέχων υπηρεσίες ευθύνεται για κάθε ζημία που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών.

Ως παρέχων υπηρεσίες θεωρείται όποιος παρέχει κατά τρόπο ανεξάρτητο υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο ζημιωθείς υποχρεούται να αποδείξει τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της παροχής της υπηρεσίας και της ζημίας.

Ο παρέχων τις υπηρεσίες φέρει το βάρος της απόδειξης της έλλειψης υπαιτιότητας.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ : 3844/2010 (για εναρμόνιση µε την κοινοτική οδηγία) Αφορά τους Παρόχους Υπηρεσιών Ασφάλιση υποχρεωτικής Επαγγελµατικής Ευθύνης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων ενέχουν άμεσο και συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη ή τρίτου ή τη χρηματοοικονομική ασφάλεια του αποδέκτη, θα πρέπει να συνάπτουν ανάλογη με τη φύση και την έκταση του κινδύνου ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης ή να την αντικαθιστούν με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη, ως προς τον σκοπό της, εγγύηση ή ανάλογη διευθέτηση.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα λάθη και οι παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος είναι ανθρώπινες αδυναμίες ακόμη και για τον πλέον ευσυνείδητο και καταρτισμένο επαγγελματία.

Οι τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης από κάποιο δυσαρεστημένο πελάτη μπορεί να είναι οικονομικά δυσβάσταχτες.

Διεθνώς η ασφαλιστική κάλυψη της Επαγγελματικής Ευθύνης θεωρείται και είναι το μοναδικό όπλο του επαγγελματία για την νομική και οικονομική του προστασία.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αποζημιώσεις πελάτη για οικονομικές αξιώσεις αναγόμενες σε εξ αμελείας λάθος ή παράλειψη του ασφαλισμένου λογιστή.

Νομική προστασία και έξοδα υπεράσπισης για αξιώσεις εις βάρος του ασφαλισμένου λογιστή.

Δαπάνες για πραγματογνωμοσύνες στα πλαίσια εξώδικου διακανονισμού.

Απώλεια εγγράφων.

Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος/ παραβίαση απορρήτου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή.

Μη τήρηση προθεσμιών.

Ακατάλληλη προετοιμασία ή παράληψη υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς.

Δυσφήμιση Παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Λάθη στην τήρηση λογιστικών βιβλίων.

Ανεπαρκής γνώση της φορολογικής νομοθεσίας.

Αδυναμία ανακάλυψης απάτης.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ πως ένα ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης δεν καλύπτει πρόστιμα που τυχόν επιβάλλονται στον λογιστή από τις αρμόδιες αρχές.

ΚΑΛΥΠΤΕΙ τυχόν αξίωση που τεκμηριωμένα μπορεί να προβληθεί από την πλευρά του πελάτη για ενδεχόμενη οικονομική απώλεια που υπέστη από υπαιτιότητα του λογιστή φοροτεχνικού ή για οικονομική απώλεια που μπορεί ο Ασφαλισμένος Λογιστής να αποδείξει ότι έχει ζημιώσει τον πελάτη του.

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης προβάλλει σαν μια ανάγκη για τον κάθε Λογιστή. Δεν είναι και ούτε πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια δαπάνη αλλά ως αναγκαία επένδυση που παρέχει την προστασία αυτή που χρειάζεται ο κάθε επαγγελματίας για την απρόσκοπτη άσκηση της δραστηριότητας του χωρίς άγχος για τις τυχόν συνέπειες. Αποτελεί κίνητρο επαγγελματικής προόδου και οικονομικής ανάπτυξης.