Στοιχεία πρότασης

Επωνυμία
Διεύθυνση Γραφείων
ΑΦΜ/ΔΟΥ
Σε ποιες χώρες εκτελείτε εργασίες;
Πότε ιδρύθηκε η εταιρία;
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων έχει αλλάξει το όνομα της εταιρείας ή έχει αγοραστεί άλλη εταιρία ή έχει πραγματοποιηθεί συγχώνευση με άλλη εταιρία;

Συνολικός αριθμός διευθυντών, συνεργατών και προσωπικού:
Διευθυντές, συνέταιροι & υπάλληλοι
Λογιστές και βοηθοί λογιστών
Προσωπική εκτός δακτυλογράφων & κλητήρων
Δακτυλογράφοι & κλητήρες

Δώστε λεπτομέρειες για όλους τους εν ενεργεία διευθυντές και/ή συνεταίρους
(Για να συμπληρώσετε παραπάνω από ένα στοιχεία χρησιμοποιήστε κόμα. Π.χ. Όνομα1, Όνομα2)

Όνομα
Τίτλοι σπουδών ή Πιστοποιητικών
Ηλικία απόκτησής τους
Προηγούμενη εμπειρία σε έτη
Χρόνια στην εταιρία
Η εταιρία ή οποιοσδήποτε συνέταιρος ή διευθυντής ή προϊστάμενος είναι ιδιοκτήτης ή έχει οικονομικό έλεγχο οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού οργανισμού ή αναλαμβάνουν εργασίες ως εκτελεστές, εγγυητές ή διαχειριστές:
Αν ναι , δώστε σχετικές λεπτομέρειες
Δίνετε εργασίες σε ανεξάρτητες εταιρίες, τρίτους; Δίνετε εργασίες σε ανεξάρτητες εταιρίες, υπεργολάβους ή εξειδικευμένους τεχνικούς;
Αν ναι , δώστε σχετικές λεπτομέρειες
Πώς γίνεται η εκπαίδευση – επιμόρφωση των υπαλλήλων και των εξωτερικών συνεργείων ( σεμινάρια στην εταιρία, στο εξωτερικό?)
Κύκλος Εργασιών (ευρω)
Προηγούμενο οικονομικό έτος
Τρέχων οικονομικό έτος
Επόμενο οικονομικό έτος
Περιγράψτε την εταιρία σας αναφέροντας το ποσοστό των μικτών αμοιβών που θα λάβετε από τις ακόλουθες εργασίες κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους;
Φορολογικές υποθέσεις
Παροχή Συμβουλών σε θέματα διοίκησης
Ελεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμοί)
Παροχή φορολογικών / φοροτεχνικών συμβουλών
Παροχή φορολογικών / φοροτεχνικών συμβουλών
Πτωχεύσεις / Εκκαθαρίσεις / Διαχειριστής σε πτώχευση
Τι ποσοστό μικτών αμοιβών προέρχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες πελατών;
Α) Ιδιώτες
Β) Βιομηχανίες – βιοτεχνίες
Γ) Εμπορικές επιχειρήσεις
Δ) Εταιρίες παροχής υπηρεσιών
Ε) Τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
ΣΤ) Κυβερνητικοί οργανισμοί
Ζ) Πολυεθνικές εταιρίες
Η) Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Υπάρχει μεγάλο μέρος εργασιών σας που επιτελείται για ένα μόνο πελάτη;
Αν ναι, αναφέρατε;

Α) Όνομα πελάτη

Β) Αντικείμενο εργασίας πελάτη
  Γ) Είδος παρεχομένων εργασιών
Δ) Ποσοστό μικτών αμοιβών επί του συνόλου
 
   
Έχει κάποιος πελάτης σας πτωχεύσει τα τελευταία 3 χρόνια;
Αν ναι, αναφέρατε;

Α) Όνομα πελάτη

Β) Αντικείμενο εργασίας πελάτη
  Γ) Είδος παρεχομένων εργασιών
Δ) Ποσοστό μικτών αμοιβών επί του συνόλου
 
   
Είστε οικονομικά συνδεδεμένος με πελάτη;
Αν ναι, δώστε το όνομα του πελάτη:
Αναφέρατε κάποιες από τις μεγαλύτερες και τυπικές δουλειές που εκτελέσθηκαν από την εταιρία σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 χρόνων (σύντομη περιγραφή η οποία να περιλαμβάνει αξίες και αμοιβές).
Καλύψεις – Όρια Ευθύνης
50000€
250000€
500000€
Διπλασιασμός ανώτατου ορίου
Έχει απορριφθεί κάποια προηγούμενη ασφάλισή σας:
Απαίτησε αυξημένο ασφάλιστρο;
Απαίτησε ειδικούς περιορισμούς;
Ακυρώθηκε/ δεν ανανεώθηκε από τον ασφαλιστή;
Κατά την διάρκεια των τελευταίων 5 ετών έχουν εγερθεί απαιτήσεις εναντίον της εταιρίας σας;
Γνωρίζει η εταιρία σας οποιαδήποτε περίπτωση ή γεγονός που μπορεί να καταλήξει σε απαίτηση από την εταιρία σας; Αν Ναι, παρακαλούμε δηλώστε λεπτομέρειες.
Λοιπές πληροφορίες Αναφέρατε στοιχεία που αφορούν την επαγγελματική αστική ευθύνη και δεν καλύπτονται
Πόλη
Email
Κωδικός ΑΣ (προαιρετικό)